0

เริ่มแล้ววันนี้ ประกาศลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง "บ้าน-คอนโดฯ" ไม่เกิน 3 ล้าน

2023-01-04 12:02:22 ใน News » 0 327

เริ่มแล้ววันนี้ !ลดค่าโอน-จำนองบ้านและคอนโดตั้งแต่3ม.ค.-31ธ.ค.2566

 
เริ่มแล้ววันนี้ !ลดค่าโอน-จำนองบ้านและคอนโดตั้งแต่3ม.ค.-31ธ.ค.2566

 

เริ่มแล้ววันนี้ ประกาศลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง "บ้าน-คอนโดฯ" ไม่เกิน 3 ล้าน ช่วยลดภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังโควิด -19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ที่ดิน คอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธ.ค.2566

วันนี้ (3 ม.ค.2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน พร้อมอาคารดังกล่าว ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการภายในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 ดังนี้

เริ่มแล้ววันนี้ !ลดค่าโอน-จำนองบ้านและคอนโดตั้งแต่3ม.ค.-31ธ.ค.2566

1.ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 1
2.ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01

นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายห้องชุด เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ.2565

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธ.ค.2565 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เริ่มแล้ววันนี้ !ลดค่าโอน-จำนองบ้านและคอนโดตั้งแต่3ม.ค.-31ธ.ค.2566

 

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/property/1046126?fbclid=IwAR1wLVU2tZZ3ysoJY0DaiNI2Gr_yQHMpCWNQ1Aavk6WCK4vGMD9u9lnUvOM