0

บริการของเรา

General Objectives

 • เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนรับฝากซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  ทุกทำเล ทุกสภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูล การซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
 • รับบริการงานขาย โครงการบ้านจัดสรร
 • รับจำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  
 

Target

     บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นตัวกลางให้ผู้ขายได้ขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาต้นทุน ราคาประเมินและราคาตลาดที่เหมาะสมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินทรัพย์ได้ตามความต้องการ โดยได้รับความสะดวก และบริการที่ดีเยี่ยมจากบริษัทฯ ทั้งยังได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ยุติธรรมExpertise

     ทั้งนี้บริษัท ฯ มีความเชี่ยวชาญในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมการขายมาเป็นอย่างดี มีข้อมูลที่ทันสมัย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษี เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ในการตกลงซื้อขายอีกด้วย

     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 20  ปีแห่งการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ที ซี เจ แอสเซท จำกัด ประสบความสำเร็จในการเป็น "ตัวแทนรับฝากซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์" โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ดำเนินการขายทรัพย์สิน ทั้งในรูปแบบ Exclustive Agent และ Non Exclustive Agent 
Operation

บริษัท ที ซี เจ แอสเซท จำกัด ได้ให้บริการให้แก่ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ดังต่อไปนี้

บริการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการขาย
 • ตรวจสอบราคาประเมิน และราคาตลาด เพื่อประเมินราคาขาย
 • ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเพื่อประเมินราคาการซ่อมแซม หรือ ตกแต่งเพิ่มเติม
 • วิเคราะห์ทำเล สภาพทรัพย์สิน และจุดเด่นของทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการขายที่ได้ผล
บริการด้านสินเชื่อ
 • ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • ให้คำแนะนำการสัมภาษณ์ในขั้นตอนการขอสินเชื่อ
 • พาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อเข้าประเมินราคาทรัพย์สิน
 
บริการด้านนิติกรรม
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 • บริการด้านสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย
 • บริการการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ กรมที่ดิน
 • บริการการโอนสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์
บริการด้านการตลาด
 • ติดป้ายประกาศขายทรัพย์สิน
 • ลงโฆษณาทรัพย์สินใน Website, Facebook และสื่อ Social Media ต่าง ๆ
 • พาผู้ซื้อเข้าชมทรัพย์สิน พร้อมให้ข้อมูลที่สำคัญของทรัพย์สินที่จะขาย
 • วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของทรัพย์สิน เพื่อประเมินโอกาสทางการขาย